Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver rådgivning til klienter ydet af Leoni Advokater​, med mindre andet er skriftligt aftalt.

​​

1. Virksomhedsoplysninger:

Leoni Advokater​ Advokatpartnerselskab

CVR. Nr.: 36030534

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Telefon: 8662 0600

Fax: 8662 0649

Mail: post@leoniadvokater.dk

Web: www.leoniadvokater.dk

Leoni Advokater​ er et advokatpartnerselskab.

Advokaterne hos Leoni Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af​ Advokatsamfundet.

2. Bankoplysninger:

Hos Leoni Advokater har vi klientkonto i følgende banker:

  • Jyske Bank
  • Vestjyske Bank
  • Sparekassen Danmark
  • Danske Bank

​​

3. Behandling/udførelse af opgaver:

Leoni Advokater​ og klienten aftaler løbende omfanget og karakten af den juridiske bistand, som ydes klienten. Leoni Advokater forpligter sig til overfor klienten at yde kvalificeret juridisk bistand.


Al bistand hos Leoni Advokater ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet, herunder de advokatetiske regler, udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet samt retsplejelovens regler om advokaters virksomhed. De regler, der særligt gælder vedrørende advokaters arbejde, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Med mindre andet er aftalt mellem Leoni Advokater og klienten, tilhører ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, der udarbejdes af Leoni Advokater og​leveres til klienten i forbindelse med sagen, Leoni Advokater​.

​​

4. Interessekonflikter:

Leoni Advokater​ er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter.

Forud for opstart af enhver sag sikres, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, kan Leoni Advokater bistå med henvisning til anden advokat.

5. Forsikringsdækning og ansvar:

Leoni Advokater er ansvarlige for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Alle advokater hos Leoni Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Leoni Advokater, uanset hvor bistanden ydes.

Herudover vil der forud for en opgave med særlig økonomisk værdi og risiko kunne tegnes yderligere og særskilt dækning for sagen.

Ansvaret omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

​​​​

6. Honorering:

Leoni Advokater​ honorar fastsættes konkret i hver enkelt sag på baggrund af følgende elementer: Det anvendte tidsforbrug – herunder om rådgivningen har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, arbejdets omfang og vanskelighed, graden af specialviden, sagens værdi eller betydning for klienten, graden af ansvar, der er forbundet hermed samt det opnåede resultat. Der er tale om en samlet vurdering.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Leoni Advokater​ tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart. Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og indsættes på klientkonto.

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Det betyder, at der i tilfælde af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, gælder et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Såfremt klienten (indskyderen) både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme pengeinstitut, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Leoni Advokater​ er ikke ansvarlige for tab i denne forbindelse.

 

7. Fortrolighed:
Leoni Advokater​ er underlagt tavshedspligt ift. alle modtagne oplysninger. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Denne gælder dog med respekt af lovgivning, som pålægger Leoni Advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder "hvidvaskningsreglerne” behandlet nedenfor.

8. Hvidvask:

Med vedtagelsen af Lovbkg. nr. 806 af 6/8 2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (’hvidvaskningscirkulæret’) blev der indført et krav om klientlegitimation. Som følge heraf skal Leoni Advokater modtage følgende oplysninger:

For personer kræves modtagelse af oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. Klienten vil som dokumentation herfor blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt sygesikringskort til brug for behandling af sagen.

Såfremt der er tale om selskaber eller andre juridiske personer, kræves modtagelse af oplysninger vedrørende den juridiske persons cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejerenes navne samt navn, adresse og cpr. nummer på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person.

Eventuelle sagsområder kan være helt eller delvist undtaget fra oplysningspligten.

Oplysningerne opbevares i mindst 5 år fra sagens afslutning.

​​

9. E-mail:

Hos Leoni Advokater​ korresponderes almindeligvis via e-mail. Vores e-mail-korrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, hvorfor udveksling af information kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kommer til uvedkommendes kundskab.

Folketinget vedtog i 2012 ”Lov om Offentlig Digital Post”, som indebærer, at det for alle virksomheder nu er obligatorisk at have en digital postkasse. Såfremt der skal udveksles personfølsomme oplysninger, anbefales derfor i stedet brug af Digital Post.

Såfremt klienten har et ønske herom, kan oplysninger ligeledes blive fremsendt med almindelig post.

​​​

10. Opbevaring af sagsakter

Leoni Advokater​ opbevarer sagsakter i mindst fem år efter sagens afslutning.

11. Klageadgang

Leoni Advokater​ er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, og Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem.

Såfremt Leoni Advokaters rådgivning eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at tage kontakt til Leoni Advokater for en drøftelse heraf, inden en evt. klage.

Klager over rådgivning og/eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet. Ønsker du at klage til Advokatnævnet, læs mere her

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk    

Telefontid:

Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

12. Lovvalg og værneting

Leoni Advokater​ rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister indbringes for de danske domstole.

Kontakt os ​

 
 
 
 
Foretrækker du en advokat fra Viborg, Aalborg eller Holstebro? * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651