Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

E-mail: post@leoniadvokater.dk     Ring til os: 8662 0600

​Nye regler om reelle ejere

Nye regler om reelle ejere 

​I forsøget på at øge gennemsigtigheden i virksomhederne, er der vedtaget en ny lov den 23. maj 2017. Loven omhandler virksomheders pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Formålet med de nye regler

Den 23. maj 2017 trådte reglerne om virksomhedernes pligt til at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i kraft.

Formålet med reglerne er at øge gennemsigtigheden i de danske virksomheder for at undgå, at selskaberne eksempelvis anvendes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. 

Omfattede virksomheder

Reglerne gælder bl.a. for alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, virksomheder med begrænset ansvar, finansielle virksomheder, fonde og foreninger.

Undtaget er børsnoterede virksomheder, enkeltmandvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder, filialer, medarbejderinvesteringsselskaber, frivillige foreninger samt andelsboligforeninger.

Hvordan defineres de reelle ejere?

Reelle ejere bliver i loven defineret som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol over selskaber ved hjælp af andre midler.

Modsat legale ejere, der både kan være fysiske personer og virksomheder der direkte ejer 5 % eller mere, skal reelle ejere altid være en fysisk person.

For at en person er reel ejer, skal personen besidde en tilstrækkelig andel af kapitalen, stemmerne eller udøve kontrol ved hjælp af andre midler. Det antages, at man er reel ejer, hvis man besidder mere end 25 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne. Antager man, at en anden person reelt har kontrol over andelene eller stemmerne, skal denne person også registreres. Eksistensens af potentielle stemmerettigheder skal også tages i betragtning, idet sådanne kan udnyttes og konverteres ved en ensidig beslutning fra rettighedshaveren. Hvis en person har kontrol ved andre rettigheder i henhold til vedtægter eller anden aftale, kan man ligeledes anses for at være reel ejer. Det kan bl.a. være ret til udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Det er nødvendigt at klarlægge hele ejerstrukturen i virksomheden og koncernen for at kunne vurdere, hvem der er den eller de reelle ejere i en virksomhed. ​

Er virksomheder forpligtet til at registrere ejerne?

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne om de reelle ejere.

Man er forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser med henblik på at konstatere, hvem der reelt ejer eller kontrollerer virksomheden. Man skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere forstået således, at virksomheden skal gøre alt, der ikke vurderes som værende uhensigtsmæssigt eller urimeligt.

​Hvis virksomheden ikke har reelle ejere eller disse ikke kan identificeres, skal ledelsen i den pågældende virksomheds registreres som reelle ejere. Man skal notere, hvad virksomheden har foretaget sig, og hvorfor det ikke har været muligt at foretage sig noget yderligere. Oplysningerne skal gemmes i 5 år.

Virksomheden har desuden løbende pligt til at påse, at oplysningerne er opdaterede. Virksomheden skal som minimum opdatere oplysningerne om de reelle ejere en gang om året.

Hvornår skal registreringen finde sted?

Nye virksomheder der stiftes den 23. maj 2017 eller senere, skal registrere oplysningerne om de reelle ejere i forbindelse med stiftelsen af virksomheden. For virksomheder stiftet før den 23. maj 2017 er fristen den 1. december 2017. Der kan pålægges bødestraf ved overtrædelse heraf. 

Ønsker du at vide mere om ​Leoni Advokater?

Leoni Advokater er et fuldt integreret advokatfirma med pt. 41 medarbejdere, heraf 18 jurister i Viborg og Holstebro. For at give den optimale rådgivning, har vi fordelt os i specialgrupper med stor samlet viden og erfaring inden for de enkelte retsområder.

​Dette betyder, at hver medarbejder har det fornødne faglige overskud til at tænke innovativt og give dig professionel sparring.

Vi rådgiver inden for alle grene af erhvervslivet, offentlige myndigheder og privatlivets forhold. 

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15