Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Nedsættelse ​af bo - og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

​Skatteministeriet fremsatte i december 2016 et udkast til et forslag om ændring af gave- og boafgiften. Dette forslag er i marts 2017 blevet fremsat, og forslaget er nu til behandling i Folketinget. 

Gældende ret

I dag skal der efter boafgiftsloven betales bo- eller gaveafgift med 15 % af den samlede arv eller gave, såfremt gaven er modtaget af en nærtstående. Dette gælder dog kun i det omfang, det arvede aktiv eller gaven overstiger bundfradragssatsen i det pågældende indkomstår.

Bundfradraget udgør i 2017 282.600 kr., hvis der er tale om arv. Såfremt der ydes en gave, udgør bundfradraget 62.900 kr., hvis der ikke er tale om svigerbørn. Ydes en gave til svigerbørn, udgør bundfradraget 22.000 kr. i 2017. Betaling af bo- eller gaveafgift med de omtalte 15 % er således først aktuelt, når gaven eller arvens størrelse i det givne indkomstår måtte overstige de nævnte beløb.

Nærtstående er børn, børnebørn, forældre, svigerbørn, stedforældre, bedsteforældre, samt - under visse forudsætninger - plejebørn og samlevere.

Afgiftskravet gælder også ved overdragelse af erhvervsvirksomheder i forbindelse med generationsskifte. Dette har bl.a. medført, at selskaber ikke økonomisk har haft mulighed for at gennemføre et generationsskifte. Det er denne retsstilling, som Folketinget vil ændre med det nye lovforslag. 

Afgiftsmæssige nedsættelse

Forslagets gennemførelse vil indebære, at bo- og gaveafgiften gradvist nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % indtil 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Ved nærtstående forstås fortsat den kreds, som er nævnt ovenfor.

Nedsættelsen sker gradvist ved, at bo- og gaveafgiften nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020. Det er ambitionen, at afgiften helt skal bortfalde frem til 2025.

Afgiftsnedsættelsen skal både gælde for overdragelse af selskaber og personligt ejede virksomheder.

Skattemæssig succession som betingelse

Det er kun den reelle overdragelse af erhvervsvirksomheden - og ikke overdragelse af formue -, som afgiften sættes ned for. Derfor er det foreslået, at afgiftsnedsættelsen skal baseres på de gældende successionsregler i skattelovgivningen. Kan der ske succession i forhold til skattelovgivningen, kan der således også gives nedsættelse af afgiften.

Successionsreglerne handler om, at erhververen ikke beskattes ved overdragelsen. I stedet indtræder erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige forhold. Beskatningen sker derfor først, når erhververen senere måtte afstå de overdragne aktiver, og hvor der ikke kan ske succession til et senere led.

Der gælder en række betingelser, førend der kan ske overdragelse med skattemæssig succession. Disse betingelser er overordnet, at de overtagne aktier udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen, at aktierne ikke er udstedt af et investeringsselskab, at der ikke konstateres tab ved overdragelsen, og at selskabet ikke er en pengetank.

Et selskab betragtes som en pengetank, hvis mindst 50 % af et selskabs eller en virksomheds værdi består af passive formuegoder. Sådanne passive formuegoder kan eksempelvis være indtægter fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontrakter eller værdipapirer (aktier, obligationer mv.).

Med lovforslagets eventuelle vedtagelse vil der imidlertid blive gennemført en samtidig skærpelse af pengetanksreglen. Ubebyggede grunde og ejendomsprojekter, som ikke hidtil har været betragtet som udtryk for passiv kapitalanbringelse, vil således fremadrettet indgå i beregningen af, om et selskab kan betragtes som en pengetank i afgiftsmæssig henseende.

Aktiv deltagelse som betingelse

​Derudover er det en betingelse for, at virksomheden kan overdrages til den lavere afgift, at overdrageren har haft virksomheden mindst i et år, ligesom erhververen skal opretholde sit ejerskab i mindst 3 år. Der bliver desuden stillet krav om, at overdragen har deltaget aktivt i virksomhedens drift. Hvis der ikke er tale om et selskab med aktionærer eller anpartshavere (et kapitalselskab), vil det være tilstrækkeligt at arbejde mindst 50 timer om måneden i virksomheden. Hvis det er et kapitalselskab (typisk et aktie- eller anpartsselskab), skal aktionæren eller anpartshaveren have fungeret som medlem af selskabets bestyrelse eller direktion. Disse krav bliver stillet for at sikre et værn imod proformaoverdragelser.

SKATs behandlingstid

En yderligere ændring er, at gaveanmeldelsesbehandlingen hos SKAT højst må vare 6 måneder. Denne periode kan suspenderes, hvis SKAT ikke har de nødvendige oplysninger. Dette er en ændring i forhold til de nuværende regler, hvor fristen på de 6 måneder først løber fra det tidspunkt, hvor SKAT er i besiddelse af alle dokumenter. Dette er begrundet i, at selskabet eller virksomheden ikke skal tvinges til at vente for lang tid, førend der kan gennemføres et generationsskifte.

Værdiansættelsen for afgiftsberegningen

Værdien af virksomheden skal fastsættes til handelsværdien. Hvis der ikke er en objektiv handelsværdi, skal handelsværdien ansættes skønsmæssigt. Hertil vil der kunne findes inspiration i de såkaldte aktie- og goodwillcirkulæreskrivelser.

Ikrafttrædelse

Reglerne vil have virkning fra 1. januar 2016 for bo- og gaveafgiftsreglerne, medens ændringen af pengetanksreglen først får virkning fra og med den 1. april 2017. Dermed vil de begunstigende regler om nedsættelse af afgiftssatsen få virkning med tilbagevirkende kraft. Har den endelige overdragelse fundet sted 1. januar 2016 eller senere, er den dermed omfattet af den lavere afgift, hvis overdragelsens vilkår opfylder betingelserne i den kommende lovgivning. Er overdragelsen gennemført af den erhvervsdrivende i perioden 1. januar 2016 – 1. april 2017, og opfyldte virksomheden betingelserne for ikke at blive betragtet som en pengetank i denne periode, vil de nye begunstigende afgiftsregler kunne finde anvendelse.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE Advokat:

Nikolaj W. Tromborg​​​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​