Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Nye regler for ansættelses-klausuler 1. januar 2016​

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

ANSÆTTELSESKLAUSULER - NYE REGLER PR. 1. JANUAR 2016

​Den 10. december 2015 blev den længe varslede ansættelsesklausullov vedtaget af Folketinget.

Lovens formål er primært at samle reguleringen af ansættelsesklausuler og at fremme lønmodtagermobiliteten og deling af viden på arbejdsmarkedet ved at reducere brugen af disse.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2016, og har virkning for aftaler om ansættelsesklausuler (konkurrence-, kunde-, kombinerede- og jobklausuler), der indgås mellem arbejdsgivere og lønmodtagere efter denne dato.

Hvilke ansættelsesklausuler er omfattet af loven?

Ansættelsesklausuler er den samlebetegnelse som loven anvender, og som omfatter følgende klausuler:

Konkurrenceklausuler

Aftaler mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Kundeklausuler

Aftaler mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

Kombineret ansættelsesklausuler

Aftaler om, at lønmodtageren forpligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul i samme tidsrum.

Jobklausuler

Aftaler, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Alle lønmodtagere

Ansættelsesklausulloven gælder for alle lønmodtagere, og omfatter således ikke kun lønmodtagere med funktionærstatus.

Retsvirkninger af ansættelsesbevisloven i hovedtræk

Loven giver fortsat arbejdsgiver mulighed for at anvende konkurrence-, kunde- og kombinerede klausuler , dog under en række skærpede betingelser, som er beskrevet i det følgende.

Konkurrenceklausuler

For konkurrenceklausuler er det et særligt krav, at lønmodtageren skal være ”helt særligt betroet”.

Der er tale om en skærpelse af de tidligere regler, hvor denne alene skulle være ”særlig betroet”.

Yderligere er det et krav, at arbejdsgiveren nu har en pligt til at udarbejde en beskrivelse af, hvilke forhold der har påkrævet en aftale om en konkurrenceklausul i det pågældende tilfælde.

Konkurrenceklausuler kan alene gøres gældende, såfremt lønmodtageren har været uafbrudt beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 6 måneder.

Ligeledes gælder, at lønmodtageren ikke må forpligtes af konkurrenceklausulen i mere end 12 måneder

Er disse betingelser ikke opfyldt, er konkurrenceklausulen ugyldig.

Konkurrenceklausuler indgået før den 1. januar 2016 opretholdes og reguleres af de gamle regler

Kundeklausuler

For kundeklausuler er det et særligt krav, at disse alene kan omfatte kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de sidste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.

Endvidere har en lønmodtager ved egen opsigelse eller ved afskedigelse krav på at få udleveret en af arbejdsgiveren udarbejdet liste over kunder omfattet af klausulen.

Ligeledes gælder, at lønmodtageren ikke må forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder.

Er disse betingelser ikke opfyldt, er kundeklausulen ugyldig.

Kundeklausuler indgået før den 1. januar 2016 opretholdes og reguleres af de gamle regler.​

Kombinerede klausuler

Betingelserne for konkurrence- og kundeklausuler skal være opfyldt fuldt ud.

Lønmodtageren må desuden ikke forpligtes af en kombineret ansættelsesklausul i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Er disse betingelser ikke opfyldt, er den kombinerede klausul ugyldig.

Kombinerede klausuler indgået før den 1. januar 2016 opretholdes og reguleres af de gamle regler

Jobklausuler

Med indførelse af ansættelsesklausulloven blev jobklausulsloven ophævet. Modsat konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler, indsættes der et forbud mod anvendelse af jobklausuler, hvorfor det ikke efter den nye lov længere vil være muligt at indgå aftaler herom.

Dog vil det imidlertid fortsat være muligt – under visse betingelser – at indgå aftaler om jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt ved vikarbureauers anvendelse af formidlingshonorar.

For jobklausuler indgået før lovens ikrafttræden gælder, at disse fortsat kan opretholdes indtil den 1. januar 2021.

Kompensation

Størrelsen på den kompensation en arbejdsgiver er forpligtet til at betale lønmodtageren for at påtage sig en ansættelsesklausul afhænger af klausulens varighed, samt af hvorvidt lønmodtageren finder et passende nyt arbejde efter fratrædelsen, og beregnes af lønnen på fratrædelsestidspunktet.​

​Kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde.

Leoni Advokaters anbefaling
Som det fremgår af ovennævnte er det altafgørende, at konkurrence-, kunde- og kombinerede ansættelsesklausuler udarbejdes i overensstemmelse med loven, idet klausulerne i modsat fald ikke er gyldige, hvorved man som arbejdsgiver ikke opnår den tilsigtede beskyttelse mod efterfølgende konkurrence fra medarbejderen.

Vores anbefaling er derfor, at du søger rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakter indeholdende ansættelsesklausuler, således at det sikres at klausulerne er gyldige.

For yderligere information, kontakt venligst:

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​